آنالیز مسابقه ایران تایوان در مسابقات قهرمانی آسیا 2015

jتعداد شوتها 12
درصد شوتهای درچارچوب 58%
درصد شوتهای گل شده 25%

تیم ایران

jتعداد شوتها 14
درصد شوتهای درچارچوب 71%
درصد شوتهای گل شده 50%

تیم تایوان

شماتیک پرتابهای دو تیم در این بازی به صورت زیر بود

 حملات تیم تایوان در داخل دفاع ایران و مرکز آن متمرکز بود و حملات موفقی از مرکز دفاع ایران داشتند که محوریت آن با شماره 4 این تیم بود. در بررسی خط حمله این تیم به تاکتیکهای مورد استفاده تیم تایوان در حملات خواهیم پرداخت.تیم ایران حملات خود را از بیرون،کناره ها و مرکز دفاع حریف انجام داد ولی در جایگیری در داخل دفاع تایوان و همچنین تغذیه مهاجم داخلی و نفوذ به داخل دفاع حریف عملکرد مناسبی نداشت.دو تا از سه گل ایران با شوتهای غافلگیرانه و از خارج از دفاع این تیم به ثمر رسید.

آمار عملکرد بازیکنان در این مسابقه

 

در نمودار بالا نقش محوری شماره 4 در تیم تایوان بخوبی نمایان است. وی بیشترین شوت و بیشترین تعداد گل در این بازی را داشته و در اغلب ضدحملات تیم تایوان به عنوان مهاجم نوک عمل کرده.

بررسی عملکرد دفاعی تیم ها در این مسابقه

 

تیم ایران

 • آرایش

  در تمام زمان بازی از آرایش  1-3-1 استفاده کرد

 • تاکتیک

  در این آرایش مدافع جلویی بیشتر وظیفه پوششی را بر عهده داشت و تقریبا در تمام مدت دفاع از درگیر شدن با خط هجومی داخلی حریف اجتناب می کرد و به مارک کردن مهاجمان بیرونی می پرداخت.گاردها نیز به صورت خطی قرار می گرفتند وگاردهای کناری برای مارک کردن مهاجمین حریف اجازه پیشروی به سمت بیرون را داشتند.تلاش اصلی خط دفاعی تایوان ممانعت از جایگیری مستقیم مهاجمین در مرکز منطقه دفاعی خود و در مرحله دوم بریدن پاسهای ارسالی برای مهاجم centerحریف بود.از اینرو سه مدافع عقبی بیشتر مهاجم center حریف را مجبور می کردند مابین مدافع مرکزی و مدافع گارد قراربگیرد تا با این کار هم با دورکردن وی از زیر دروازه قدرت گلزنی او را در صورت دریافت توپ کاهش دهند هم اینکه با پرس وی مابین دفاع مر کزی و گارد ،توپهایی که برای او ارسال می شد را قطع کنند.در این نوع دفاع بدلیل کمک زیاد گارها به مرکز،کناره های دفاع آسیب پذیر می شود.

 • نکات برجسته

  1-در بیشتر مدت بازی از شماره 2 به عنوان مدافع جلویی استفاده شد.
  2- شماره 1 و 9 به عنوان دروازه بان استفاده شد.
  3.دفاع ایران در برابرحملات حریف که بر اساس boxing in طراحی میشد بسیار ضعیف بود.

تیم تایوان

 • آرایش

  در تمام زمان بازی از آرایش  1-3-1 استفاده کرد

 • تاکتیک

  در این آرایش مدافع جلویی بیشتر وظیفه پوششی را بر عهده داشت و تقریبا در تمام مدت دفاع از درگیر شدن با خط هجومی داخلی حریف اجتناب می کرد و به مارک کردن مهاجمان بیرونی می پرداخت.گاردها نیز به صورت خطی قرار می گرفتند وگاردهای کناری برای مارک کردن مهاجمین حریف اجازه پیشروی به سمت بیرون را داشتند.تلاش اصلی خط دفاعی تایوان ممانعت از جایگیری مستقیم مهاجمین در مرکز منطقه دفاعی خود و در مرحله دوم بریدن پاسهای ارسالی برای مهاجم centerحریف بود.از اینرو سه مدافع عقبی بیشتر مهاجم center حریف را مجبور می کردند مابین مدافع مرکزی و مدافع گارد قراربگیرد تا با این کار هم با دورکردن وی از زیر دروازه قدرت گلزنی او را در صورت دریافت توپ کاهش دهند هم اینکه با پرس وی مابین دفاع مر کزی و گارد ،توپهایی که برای او ارسال می شد را قطع کنند.در این نوع دفاع بدلیل کمک زیاد گارها به مرکز،کناره های دفاع آسیب پذیر می شود.

 • نکات برجسته

  1-در تمام مدت بازی از شماره 4 به عنوان مدافع جلویی استفاده شد.

  2- شماره 6  در بیشتر زمان بازی به عنوان دروازه بان به کار گرفته شد و از شماره 2 در دفاع و مدت کمی در دروازه استفاده شد.

  3.تیم تایوان از تمام 8 بازیکن خود در بازی استفاده کرد

  4- در نیمه دوم مدافع نوک تیم تایوان در چند صحنه اورلب کرد که این موضوع باعث تغعیف دفاع خصوصا در کناره ها شد و چند موقعیت مناسب برای تیم ایران از گوشه ها برای تیم ایران بوجود آمد.

بررسی عملکرد خط حمله تیم ها در این مسابقه

تیم ایران

تیم ایران در این مسابقه سعی کرد از سه روش حملات خود را بر روی دروازه حریف اجرا کند.اول از مرکز که در این تاکتیک شماره 4 در مرکز دفاع حریف جای می گرفت و هم تیمی های وی سعی در تغذیه وی می کردند.این تاکتیک به دو دلیل بسیار ناموفق بود و همانگونه که در ادامه تشریح خواهیم کرد عامل اصلی باخت تیم ایران در این رقابت بود.

اول اینکه دفاع تایوان در مرکز فشرده بود و گاردهای این تیم به صورت خطی و جلوتر قرار داشتند و بازیکنان تیم ایران سعی داشتند مهاجم داخلی خود را از موقعیت 45 تغذیه کنند،که این مسئله باعث می شد به دلیل فاصله زیاد و پوشش مهاجم داخلی توسط گاردها بیشتر پاسهای ارسالی در میانه راه قطع شود.این در حالیست که در این حالت یا مهاجم 45 به سمت دروازه حریف یک drive انجام می دهد و با کشیدن گارد حریف به عقب پاس on off خود را برای مهاجم داخلی ارسال می کند و یا مهاجم همراه با توپ به داخل دفاع حریف نفوذ کرده و توپ را به مهاجم داخلی تحویل می دهد.

دوم اینکه یکی از تاکتیکهای دفاع تایوان مترصد بودن برای قطع پاسهای ارسالی برای مهاجم داخلی وتر تیب دادن ضدحملات است.از اینرو این تیم در بریدن این پاسها تبحر دارند.

در فیلم 1 تا 5 این مطلب را بهتر مشاهده کنید.

فیلم شماره 1

فیلم شماره 2

فیلم شماره 3

فیلم شماره 4

فیلم شماره 5

دوم سعی کرد از کناره ها به دروازه حریف حمله کند که این تاکتیک نیز به خاطر screen نکردن گاردهای دفاع یا screen ناقص گاردها موفقیت آمیز نبود.

سوم استفاده از پرتابهای غافلگیر کننده از خارج از منطقه دفاعی حریف.دو گل از سه گل ایران از این روش توسط شماره 1 به ثمر رسید.

تیم تایوان

فشار حملات تیم تایوان در مرکز دفاع حریف متمرکز بود و بیشتر به ایجاد یک منطقه امن برای یکی از مهاجمان و مهیا کردن فرصت شوت زنی برای وی در مقابل دروازه و به دور از فشار مدافعین حریف می پرداختند.(استفاده از تاکتیک  boxing in).این تاکتیک به خاطر مهارت بالای بازیکنی که شوت نهایی را می زد خصوصا شماره 4 و فشار پایین مدافعین موفق بود. در چند مورد هم از تاکتیک star  استفاده کردند. این موارد را در فیلم 5 تا 8 بهتر مشاهده کنید.

تیم تایوان گاردها را screen  نمی کرد.

ایجاد پوشش در حملات برعهده  point و 45 بیرون بود .

فیلم شماره 5

فیلم شماره 6

فیلم شماره 7

فیلم شماره 8-تاکتیک star

بررسی عملکرد  تیم ها درفازهای انتقالی در این مسابقه

از نظر سرعت فردی بازیکنان دو تیم تفاوت چندانی نداشتند ولی تیم تایوان هم از نظر تیمی سریعتر بود و هم طراحی ویژه ای برای ضدحملات خود داشت.به همین دلیل در ضد حملات موفقتر عمل کرد.در این بازی تیم تایوان چهار بار موفق به اجرای ضدحملات شد که دوتای آنها گل شد ،یک مورد به تیرک خورد و در یک مورد توسط تیم ایران  پوشش داده شد. تیم ایران نیز یک ضد حمله داشت که به گل تبدیل شد.

در مورد ضدحملات تیم تایوان باید گفت که آنها از طرحی استفاده می کنند که منجر به برتری عددی تیم مهاجم نسبت به مدافعان می شود،از اینرو در صورت پوشش بازیکن نوک ضدحمله،موج دوم ضدحمله نیز بسیار خطرناک خواهد بود.

نکات مهم وتحلیل این مسابقه

 

در این بازی نیز تیم ایران بازی را بهتر شروع کرد ولی رفته رفته تیم تایوان برتری را بدست آورد.مهمترین دلایل برتری تیم تایوان را می توان در سه مورد کلی بیان کرد:

1-عدم موفیت دفاع ایران در مهار شوتهای مهاجمین تیم تایوان که از مرکز دفاع اقدام به شوت زنی کردند.مهار شوتها در مواردی که دیگر هم تیمی های مهاجم وی را box می کردند برای مدافعین ایران مشکلتر بود.در گل زنی از این ناحیه شماره 4 تایوان بسیار موفق عمل کرد.

2-تیم تایوان در طراحی و اجرای ضدحملات موفقتر عمل کرد.

3-همانصور که قبلا گفته شد یکی از دلایل اصلی شکست ایران در این مسابقه بریدن وتصاحب پاسهایی بود که مهاجمین ایران برای هم تیمی خود که در داخل دفاع حریف جایگیری کرده بود ارسال می کردند.تیم تایوان با این کار هم حمله تیم ایران را خنثی می کرد و هم فرصت ضد حملات مناسبی بدست می آورد.تیم ایران در این مسابقه 7 پاس اشتباه داد که در همه موارد مالکیت توپ را از دست داد و تیم تایوان دو بار پاس اشتباه داد که تنها در یک مورد مالکیت توپ را از دست داد.