آنالیز مسابقه ایران ژاپن در مسابقات قهرمانی آسیا 2015

آمار شوتها وپرتابها در این مسابقه:

تعدا شوت 12
در صد شوتهای در چارچوب 58%
درصد شوتهایی که مالکیتشان از دست رفته 23%
درصد پرتابهای گل شده 50%

تیم ایران

تعدا شوت 19
در صد شوتهای در چارچوب 47%
درصد شوتهایی که مالکیتشان از دست رفته 21%
درصد پرتابهای گل شده 37%

تیم ژاپن

شماتیک پرتابهای دو تیم در این بازی به صورت زیر بود

تیم ژاپن-نیمه اول

تیم ژاپن-نیمه دوم

تیم ژاپن-کل بازی

تیم ایران-نیمه اول

تیم ایران-نیمه دوم

تیم ایران-کل بازی

 از داده ها بالا می توان دریافت یکی از عوامل موفقیت تیم ژاپن در نیمه دوم تعداد شوتهای این تیم است.درحالی که تیم ایران در زدن شوتهای در چارچوب و درصد شوتهای گل شده آمار بهتری دارد ولی تیم ژاپن توانست با افزایش تعداد شوتهایی که مالکیت آنها را از دست نداد در نیمه دوم عملا شانس بیشتری برای گل زنی داشته باشد و بتواند گلهای بیشتری به ثمر برساند.(تیم ایران در نیمه دوم 5 شوت زد و تیم ژاپن 11 شوت).

آمار عملکرد بازیکنان در این مسابقه

در نمودار بالا نقش محوری شماره 5 ژاپن در این تیم کاملا پیداست.در ادامه به نقش و عملکرد وی در فازهای مختلف بازی بیشتر خواهیم پرداخت و این نکته را بررسی خواهیم کرد که دفاع تیم ایران عملکرد نسبتا خوبی در مهار این بازیکن داشت.

آمار گلها و ضرب آهنگ هجومی تیم ها در این مسابقه

بررسی عملکرد دفاعی تیم ها در این مسابقه

تیم ایران

 • آرایش

  در تمام زمان بازی از آرایش  1-3-1 استفاده کرد

 • تاکتیک

  خط دفاع ایران بیشتر سعی داشت جلوی جایگیری و شوت زنی بازیکن شماره 5 تیم ژاپن را بگیرد و به همین دلیل بیشتر از بازیکنان شماره7 و9 که وزن بالایی داشتند به عنوان مدافع مر کزی استفاده کرد.البته باتوجه به قابلیتهای این بازیکن، در بلوکه کردن شوتهای این بازیکن نسبتا موفق عمل کردند ولی خط دفاع ایران در جلوگیری از تغذیه وی ناموفق بود.

 • نکات برجسته

  1-در بیشتر مدت بازی از شماره 2وکمتر از6 به عنوان مدافع جلویی استفاده شد.شماره 2 به عقب برمی گشت وبه مدافع مرکزی کمک می کرد و این موضوع باعث تقویت مرکز دفاع ایران می شد.

  .

  2- شماره1در تمام زمان بازی به عنوان دروازه بان به کار گرفته شد.

تیم ژاپن

 • آرایش

  در تمام زمان بازی از آرایش  1-3-1 استفاده کرد

 • تاکتیک

  در خط دفاعی ژاپن در نیمه اول فاصله بین گاردها و مدافع مرکزی در بیشتر مواقع زیاد بود و مدافع جلویی بسیار کم به عقب بر می گشت و به خط دفاعی عقب کمک می کرد،از اینرو مرکز دفاع ژاپن ضعیف بود و مهاجمین تیم ایران بارها به داخل دفاع نفوذ کرده یا در آن جایگیری کردند(این موضوع را در تصاویر 1 و2 بهتر مشاهده کنید.).در نیمه دوم مدافع جلویی که عموما شماره5 بود بیشتر به عقب بر می گشت و به مدافع مرکزی کمک می کرد که این موضوع مرکز دفاع ژاپن را قویتر کرد.

  مدافع جلویی تیم ژاپن در بسیاری از لحظات بازی که مهاجم حریف اقدام به شوت زنی می کند در فاصله زیادی از دفاع مستقر می شود تا در صورت بدست آوردن مالکیت توسط هم تیمی ها ،ضدحملات سریعی را ترتیب دهد.این موضوع را در فازهای انتقالی بیشتر توضیح می دهیم.

 • نکات برجسته

  1-در تمام مدت بازی از شماره 5 به عنوان مدافع جلویی استفاده شد.

  2- شماره 8  در تمام زمان بازی به عنوان دروازه بان به کار گرفته شد.

  3.تیم ژاپن بیشتر از ترکیب دفاعی زیراستفاده کرد:

فیلم شماره 1

فیلم شماره 2

بررسی عملکرد خط حمله تیم ها در این مسابقه

تیم ایران

 • تفسیر

  حملات تیم ایران در این بازی به سه دسته تقسیم می شد .اول حملاتی که بر اساس قدرت تکنیکی بازیکنان و شوتهای غافلگیر کننده آنها بود که گلهای شماره 3 و 1 در این بازی از جمله آنها بود.دوم حملاتی که بر پایه نفوذ از سمت راست دروازه حریف انجام شد و سوم حملاتی که با جایگیری شماره 4 در زیر دروازه و تغذیه وی انجام شد.تیم ایران در نیمه اول بدلیل باز بودن مرکز دفاع حریف حملات بیشتر و موثرتری انجام داد.

 • نکات برجسته

  1-تیم ایران در خط  حمله تقارن نداشت و حملات را از سمت چپ دروازه حریف به ندرت انجام داد.

  .

  2- در تیم ایران بیشتر بازیکنان مهارتهای هجومی بالایی دارند ودر صورت مهیا بودن فرصت هجومی قادرند دروازه حریف را بازکنند.

تیم ژاپن

 • تفسیر

  حملات این تیم بیشتردرداخل و مرکز دفاع حریف متمرکز است.در ساختار هجومی تیم ژاپن شماره 5 این تیم نقشی محوری دارد ،به این صورت که وی درجلوی دروازه حریف جایگیری می کند و دیگر مهاجمان هم تیمی سعی دارند وی را صاحب توپ کنند تا شوت نهایی را او به سمت دروازه بزند.وظیفه اصلی ساپورت وی در حملات را شماره4 برعهده دارد.شماره 5  تیم ژاپن دارای دو مهارت کلیدی در سطحی  بالاست اول حفظ توپ در زیر فشار مدافعان و حفظ موقعیت و جهت خود نسبت به دروازه حریف ،زمانی که توپ را در زیر دروازه دریافت می کند و خود را برای شوت زدن آماده می کند دوم انجام شوتهایی که از بین شفت پارو مدافعین حریف رد شده و وارد دروازه شود.(البته درزدن شوتهای دیگردر زیر دروازه هم تبحر دارد) در فیلم های 7 تا 3 می توانید نقش محوری او را درحملات تیم ژاپن بهتر مشاهده کنید.

فیلم شماره 3

فیلم شماره 4

فیلم شماره 5

فیلم شماره 6

فیلم شماره 7

فیلم شماره 8

نقشه دومی که در خط حمله تیم ژاپن به کار گرفته می شود استفاده از شوتهای شماره 3 و شماره 1 این تیم است .که در این بین شماره 3 بیشتر تمایل دارد از کناره ها دفاع حریف به سمت دروازه نفوذ کند و شوت بزند و شماره 1 بیشتر از مرکز نفوذ می کرد و اقدام به شوت زنی می کرد.مثالهایی از این مورد را در 10 , 9 می توانید مشاهده کنید.

فیلم شماره 9

فیلم شماره 10

 • نکات برجسته

  1-این تیم گاردها را screen نکرد

  2-به جز شماره 5و3و1 بازیکنان دیگر اقدام به شوت زنی نکردند.

  3.بخش کننده توپ در حملات بیشتر شماره 4 بود ولی در دفاع کمتر از او استفاده شد.

بررسی عملکرد  تیم ها درفازهای انتقالی در این مسابقه

در این بازی سرعت دو تیم تقریبا برابر بود ولی تیم ژاپن برای اجرای ضدحملات طراحی بهتری کرده بود از اینرو تیم ژاپن دوبار توانست دست به ضدحمله بزند و تیم ایران در هر دو مورد ضدحملات تیم ژاپن را پوشش داد ولی در یک مورد شماره 8 که به عنوان دروازه بان به خوبی به ضد حملات اضافه می شد وموج دوم ضدحملات را شکل می داد توانست درواازه ایران را باز کند.

اما نکته قابل توجه در ضدحملات تیم ژاپن نوع حرکت و جایگیری شماره 5 آنها در دفاع بود وی که به عنوان مدافع جلویی بکارگرفته می شد در بسیاری از لحظات بازی که مهاجم حریف اقدام به شوت زنی می کرد در فاصله زیادی از دفاع مستقر می شد تا در صورت بدست آوردن مالکیت توسط هم تیمی ها ،ضدحملات سریعی را ترتیب دهد.

این موضوع را در ویدئو  11و 12   بهتر مشاهده کنید

فیلم شماره 11

فیلم شماره 12

نکات مهم وتحلیل این مسابقه

 

در این بازی دوتیم بازی پایاپایی انجام دادند و تیم ایران در ابتدای بازی نیز تیم برتر میدان بود.از نظر سرعت فردی بازیکنان ایران تا حدودی بر حریف برتری داشتند ولی از نظر تیمی ژاپنی ها به دلیل طراحی بهتر برتر بودند و به همین دلیل در ضدحلات موفقتر عمل کردند.دلیل اصلی برتری ژاپن تعدادبیشتر شوتهای آنها در نیمه دوم بود.این تیم با بالا بردن ضرب آهنگ حملات خود در نیمه دوم توانست فرصتهای بیشتر شوت به دروازه ایران داشته باشد و به دلیل از دست ندادن مالکیت پرتابها عملا شانس خود را برای گل زنی افزایش داد.البته تیم ایران نیز در مهار حملات تیم ژاپن خصوصا از مرکز دفاع وحملات شماره 5 نسبتا موفق عمل کرد.به هرحال در این بازی اگر داور در گرفتن پنالتی دوم به سود ژاپن سخت گیری نمی کرد شاید تیم ایران بازنده این بازی نبود.