آنالیز مسابقه تایوان سنگاپور در مسابقات قهرمانی آسیا 2015

آمار شوتها وپرتابها در این مسابقه:

 

تعداد شوتها 5
در صد شوتهای در چارچوب 80%
درصد شوتهایی که مالکیتشان از دست رفته 0
درصد شوتهای گل شده 80%

تیم تایوان

تعداد شوتها 6
در صد شوتهای در چارچوب 34%
درصد شوتهایی که مالکیتشان از دست رفته 35%
درصد شوتهای گل شده 17%

تیم سنگاپور

شماتیک پرتابهای دو تیم در این بازی به صورت زیر بود

 

آمار عملکرد بازیکنان در این مسابقه

 

 

آمار گلها و ضرب آهنگ هجومی تیم ها در این مسابقه

 

 

 

بررسی عملکرد دفاعی تیم ها در این مسابقه

 

 

 

 

تیم تایوان

 • آرایش

  در تمام زمان بازی از آرایش  1-3-1 استفاده کرد

 • تاکتیک

  در این آرایش مدافع جلویی بیشتر وظیفه پوشش گاردها را بر عهده داشت و تقریبا در تمام مدت دفاع از درگیر شدن با خط هجومی داخلی حریف اجتناب می کرد و به مارک کردن مهاجمان بیرونی می پرداخت.گاردها نیز به صورت خطی قرار می گرفتند وگاردهای کناری برای مارک کردن مهاجمین حریف اجازه پیشروی به سمت بیرون را داشتند.

 • نکات برجسته

  1-در تمام مدت بازی از شماره 4 به عنوان مدافع جلویی استفاده شد.

  2-شماره 8 به عنوان یکی از گاردها در تمام مدت بازی به کار گرفته شد.

  3- شماره 2 در نیمه اول و 6 در نیمه دوم به عنوان دروازه بان به کار گرفته شدند و از شماره 2 در دفاع به عنوان گارد نیز استفاده شد ولی شماره 6 تنها به عنوان دروازه بان به کار گرفته شد.

  4- در اوایل بازی مدافع جلویی در پوشش سمت راست دفاع ضعیف عمل کرد و نیز مهاجمین سنگاپور نیز عمدا مسیر وی برای حرکت به طرف راست دفاع و ایجاد پوشش را سد می کردند. که این مسئله باعث ایجاد سه موقعیت خطرناک برای حریف شد که یکی از  آنها تبدیل به گل شد.ولی در ادامه این مشکل برطرف شد.این مورد را در تصویر شماره 1 و 2 بهتر مشاهده کنید.

  5- بازیکنان شماره 4 و8 نقش کلیدی در دفاع دارند.

  6.تیم تایوان از تمام 8 بازیکن خود در دفاع استفاده کرد

فیلم شماره 1

فیلم شماره 2

تیم سنگاپور

 • آرایش

  در تمام نیمه اول و ابتدای نیمه دوم بازی از آرایش  1-3-1  و اواخر بازی از دفاع من تو من استفاده کرد.

 • تاکتیک

   در این آرایش مدافع جلویی علاوه بر وظیفه پوشش گاردها به کمک از خارج برای ایجاد پوشش در مرکز دفاع نیز می پردازد ،از اینرو مدافع مرکزی در صورت افزایش فشار در مرکز عقب رفته و در مرکز دفاع درگیر می شود.گاردها نیز به صورت خطی قرار می گرفتند وگاردهای کناری برای مارک کردن مهاجمین حریف کمتر به سمت بیرون پیشروی می کردند (مخصوصا در سمت چپ دفاع).این نوع دفاع بسیار فشرده و مناسب مهار مهاجمینی که در داخل منطقه دفاعی جایگیری و اقدام به شوت می کنند می باشد.

 • نکات برجسته

  1-شماره 9و 4 و 7 به عنوان مدافع جلویی به کار رفتند.

  2-شماره 2 به عنوان یکی از گاردها در بیشتر مدت بازی به کار گرفته شد.

  3- تنها شماره 5 به عنوان دروازه بان به کار گرفته شد.

  4- مدافع جلویی بیشتر برای پوشش مرکز اقدام می کرد و کناره های دفاع ضعیفتر بود.البته شماره 7 در مرکز بازتر بازی کرد.

بررسی عملکرد خط حمله تیم ها در این مسابقه

تیم تایوان

 • تاکتیک

  استراتژی هجومی تیم تایوان بیشتر بر استفاده از ضدحملات استوار بود از اینرو حملات را باضرب آهنگ سریعی اجرا می کردند و تمایلی برای حفظ مالکیت توپ نداشتند و بیشتر تمایل داشتند توپ را حریف به گردش درآورد تا بتوانند با تغییر مالکیت و اجرای ضدحملات سریع به گل برسند

  فشار حملات بیشتر در مرکز دفاع حریف متمرکز بود که مهاجمین به سرعت در مرکز دفاع حریف جایگیری می کردند (بیشتر بازیکنان شماره 8 و 10) و مهاجمین دیگر سعی در تغذیه آنها داشتند ویا بازیکنان داخلی با box کردن مدافعین محوطه امنی را برای یکی از مهاجمین بیرون(عمدتا شماره 4) بوجود می آوردند تا از آنجا به سمت دروازه حریف شوت بزند.

  شماره 4 به عنوان بازیکن آزاد در خط حمله عمل می کرد و در گردش توپ تیم تایوان نقش محوری داشت همچنین این بازیکن نفوذ ها و شوتهای خطرناکی انجام می داد و هوش بازی بالایی دارد.

 • نکات برجسته

  تیم تایوان گاردهای حریف را screen نمی کرد

  ایجاد پوشش در حملات عمدتا با مهاجم کناری سمت مخالف حمله بود و بازیکن point  معمولا برای حمله پیشروی می کرد.این موضوع باعث می شد خط پوششی تیم تایوان جلو باشد ولی به دلیل اینکه حریف برنامه خاصی برای ضدحمله نداشت این موضوع برای تایوان مشکل ساز نشد

  ضرب آهنگ حملات تیم تایوان سریع بود

  به دلیل فشردگی دفاع سنگاپور در مرکز ،تیم تایوان بیشتر گلهای خود را از کناره ها وضدحملات به ثمر رساند.

تیم سنگاپور

 • تاکتیک

  در بیشتر اوقات یک بازیکن(بیشتر شماره3) در داخل و مر کز منطقه دفاعی حریف جایگیری میکرد و 4 هم تیمی وی به سمت دفاع حریف حرکات نفوذی (drive)انجام می دادند.

  در ادامه حمله در بسیاری از زمانهای بازی یک مهاجم دیگر برای جمع کردن مدافعین گارد حریف و افزایش فشار حمله در مرکز،در مرکز دفاع حریف جایگیری می کرد.

  بیشتر فشار خط حمله سنگاپوردر کناره ها خصوصا در سمت راست دفاع حریف متمرکز بود

  تیم سنگاپوربیشتر ازتاکتیک stars  استفاده می کرد و سعی داشت از سمت گارد سمت راست حریف به گل برسد.

 • نکات برجسته

  مهاجمین تیم سنگاپور به screen گاردهای حریف نمی پرداختند

  تیم سنگاپور سعی داشت به تغذیه درونی مهاجم داخلی خود از سمت راست دفاع حریف بپردازد که در اغلب موارد ناموفق بود

  ایجاد پوشش عمدتا بر عهده 45 مخالف و بازیکن point  بود،که در این بین نقش اصلی پوشش حملات با45 مخالف بود

  ضرب آهنگ حملات تیم سنگاپور پایین بود  وتوپ را در خارج از منطقه دفاعی حریف به گردش در می آوردند تا فرصت مناسبی بدست آورند و بتوانند دروازه حریف را تهدید کنند. این موضوع به این دلیل بود که اولا دفاع تیم تایوان قوی بود وبه مهاجمین سنگاپور اجازه نفوذ و خلق موقعیت را براحتی نمی داد.دوما تیم سنگاپور با آگاهی از سرعت بیشتر تیم تایوان و ضدحملات خطرناک تیم حریف برای مقابله با ضدحملات سریع تیم تایوان ،سعی می کرد بازیکنان بیشتری را در عقبتر نگه دارد و کمتر حملات بی مهابا و باتعداد زیاد بازیکنان نفوذ کننده انجام دهد. این مورد را در فیلم شماره 3 و4 بهتر مشاهده کنید.

فیلم شماره 3

فیلم شماره 4

بررسی عملکرد  تیم ها درفازهای انتقالی در این مسابقه

 

سرعت تیم تایوان به طور محسوسی از تیم سنگاپور بالاتر بود،همچنین این تیم برنامه ریزی ویژه ای برای ضدحملات خود در مقابل تیم سنگاپور داشت.سنگاپور نیز با آگاهی از این موارد ،در حملات محتاط بود و سعی می کرد با حوصله توپ را گرداگرد منطقه دفاعی حریف بچرخاند و کمتر به حملات سریع وبا تعدد زیاد دست زد.البته این موضوع تنها باعث کم شدن تعداد ضدحملات تیم تایوان شد.این تیم 4بار موفق به اجرای ضدحملات خود شد که دو بار به گل رسید.همچنین در این بازی تیم سنگاپور 4 پاس اشتباه داد که در 3 مورد مالکیت توپ را از دست داد و تیم تایوان 2 پاس اشتباه داشت که در هردو مورد مالکیت را از دست داد.

 

بررسی عملکرد  تیم ها دربازی من تو من  در این مسابقه

 

تیم سنگاپور در اواخر بازی به دلیل عقب بودن در نتیجه و اخراج یکی از بازیکنان تیم تایوان این تیم را من تو من کرد.البته به دلیل داشتن یک بازیکن بیشتر از تاکتیک 1-4 استفاده کرد.از 5 بار من تو منی که انجام داد تنها یکبار موفق به تصاحب توپ شد.

تیم تایوان در اکثر دقایق که با دفاع من تومن حریف مواجه شد به دلیل آنکه یکی از بازیکنانش اخراج شده بود سعی در حفظ توپ داشت و اقدام جدی برای فرار از من تو من حریف انجام نداد.برای رسیدن به این هدف معممولا توپ را یکی از بازیکنان نگه می داشت و هم تیمی های وی با حرکات عرضی یا رو به عقب در محدوده    safe قرار می گرفتند تا توپ را دریافت کنند .برای جلو بردن توپ در طول زمین نیز بازیکنان اقدام به Tزنی می کردند.البته قدرت حفظ توپ و مهارتهای فردی تیم تایوان در من تو من بر حریف برتری داشت.

 

نکات مهم وتحلیل این مسابقه

 

 

در این بازی تیم تایوان ،تیم برتر بازی بود و از نظر مهارت بازیکنان،سرعت و هماهنگی بر تیم حریف برتری داشت. تیم سنگاپور نیز از این مطلب آگاهی داشت.این تیم با فشره کردن و تمرکز بر مرکز دفاع قصد داشت محدوده اصلی امتیاز گیری تیم تایوان را پوشش دهد،که در این مورد موفق عمل کرد و تیم تایوان تنها یکبار از این منطقه به گل رسید،درحالی که تیم تایوان در بازی های دیگر بیشتر گلهای خود را از مرکز دفاع حرف به ثمر می رساند.

تیم سنگاپور همچنین با آگاهی از ضدحملات سریع و کارآمد تیم تایوان سعی کرد با پایین آوردن ضرب آهنگ و ریتم حملات خود و عقبتر نگه داشتن بازیکنان در فاز حمله از ضد حملات تیم تایوان جلوگیری کند.البته در این مورد موفقیت زیادی نداشت.

مشکل اصلی تیم سنگاپور ناتوانی این تیم در تهدید دروازه حریف بود.این تیم نتوانست موقیت گل چندانی روی دروازه حریف داشته باشد و اگر دو پنالتی این تیم را در نظر نگیریم ،آنها تنها یک یا دو موقعیت گل داشتند.