آمار پرتابها در این مرحله

میانگین تعداد شوت در هر بازی 15
میانگین درصد شوتهای در چارچوب 60%
میانگین در صد حفظ مالکیت شوتها 71
میانگین در صد شوتهای گل شده 33%

تیم ایران

میانگین تعداد شوت در هر بازی 13
میانگین درصد شوتهای در چارچوب 75%
میانگین در صد حفظ مالکیت شوتها 87
میانگین در صد شوتهای گل شده 58%

تیم تایوان

میانگین تعداد شوت در هر بازی 17
میانگین درصد شوتهای در چارچوب 63%
میانگین در صد حفظ مالکیت شوتها 79%
میانگین در صد شوتهای گل شده 47%

تیم ژاپن

میانگین تعداد شوت در هر بازی 10
میانگین درصد شوتهای در چارچوب 40%
میانگین در صد حفظ مالکیت شوتها 64%
میانگین در صد شوتهای گل شده 24%

تیم سنگاپور

شماتیک پرتابهای تیم ها در این مرحله

تیم ایران

تیم تایوان

تیم ژاپن

تیم سنگاپور

  • نکاتی درباره شماتیک پرتابهای تیمها

    1-رنگ سبز پرتابهایی را نشان می دهد که گل شده اند.

    2-در رسم شماتیک بالا از آمار دو بازی برای تیمهای ژاپن و سنگاپور و سه بازی برای تیمهای تایوان و ایران استفاده شده است.به همین دلیل در این شماتیکها فراوانی پرتابهای تیمها قابل مقایسه نیست و بیشتر برای نشان دادن محدوده امتیازگیری و وضعیت تقارن در خط حمله کاربرد دارند.

بازیکنان تاثیر گذار در تیم ها

در مورد بازیکنان تاثیر گذار هر مسا بقه قبلا در آنالیز هر مسابقه بحث کردیم.ولی اینجا باید به نقش محوری شماره 4 در تیم تایوان و شماره 5 در تیم ژاپن اشاره کرد.از مهمترین ویژگیهای ایشان زدن شوتهایی با شتاب بالا از محدوده 6 متر و نزدیکتر و نیز عبور توپ از فضای زیر کفه مدافعان است.در مهار شوتهای این بازیکنان اگر بیش از یک مدافع حضور دارد،بهتر است یکی فضای زیر کفه مدافعین دیگر را پوشش دهد. در فیلم 1 تا 6 تعدادی از شوتهای این بازیکنان را ببینید.

فیلم شماره 1

فیلم شماره 2

فیلم شماره 3

فیلم شماره 4

فیلم شماره 5

فیلم شماره 6

آمار ضدحملات تیم ها در این مرحله

میانگین تعداد ضدحملات درهر بازی 1.3
میانگین درصد گل شدن ضدحملات 50%
میانگین سرعت ضدحملات 10.2

تیم ایران

میانگین تعداد ضدحملات درهر بازی 4
میانگین درصد گل شدن ضدحملات 50%
میانگین سرعت ضدحملات 13.50

تیم تایوان

میانگین تعداد ضدحملات درهر بازی 1
میانگین درصد گل شدن ضدحملات 50%
میانگین سرعت ضدحملات 15

تیم ژاپن

میانگین تعداد ضدحملات درهر بازی 0
میانگین درصد گل شدن ضدحملات 0
میانگین سرعت ضدحملات 0

تیم سنگاپور

تیم ایران در من تو من

همانطور که پیشتر گفته شد تیم ایران برای فرار از دفاع من تو من حریف طرح مشخصی ندارد واین موضوع در انتهای بازی با سنگاپور مشخص بود.ولی تیم ایران در من تو من کردن حریف نیز یکی از اصول من تو من ،که مارک کردن تمامی بازیکنان حریف است را رعایت نمی کردو معمولا حریف یار آزاد برای پاسکاری داشت.این عامل باعث می شد که تیم حریف در نگهداشتن توپ در مالکیت خودو گردش آن راحتر باشد.این موضوع را در فیلم شماره 7 بهتر ببینید.

فیلم شماره 7

تاکتیکهای ناحیه ای

تیم تایوان در برخی موارد از تاکتیک پرس کرنر استفاده کرد.این مورد را در فیلم شماره 8 بهتر ببینید.