تعویض

Substitution

در هر زمان

 ورود و خروج ازسمت دروازه ی خودی

باید تمام قایق (به همراه همه ی وسایل و تجهیزات) از زمین بازی بیرون برود.

بازیکن واژگون شده … 

می تواند در اولین وقفه در بازی تعویض شود

اگر خارج از زمین بازی باشد

یا

بلافاصله اگر پشت دروازه ی خودی باشد

با همه ی وسایلش

تعویض

اشتباه

حداقل اخطار

تقلب کردن – بازی فعال با 6 بازیکن یا بیشتر

حداقل اخطار

تلاقی

حداقل اخطار