استفاده غیر قانونی از پارو

Illegal use of paddle

موارد زیر شامل استفاده غیر قانونی از پارو  می شود:

تماس پارو با هر قسمت از بدن حریف                                                                                    

گرفتن یا تلاش برای گرفتن توپ با پارو زمانی که توپ در محدوده ی دست حریف باشد.         

عبور از روی قایق حریف با پارو زمانی که توپ در محدوده ی دست حریف قرار دارد(در حالت عادی پاروزدن) 

پرتاب کردن پارو                   

هرگونه استفاده خطرناک از پارو

استفاده از پارو برای محدود کردن حریف یا لوازم وی

اگر مدافع ها هنگامی که می خواهند دفاع کنند پارو را در محدوده ی دست قرار دهند

یک دروازه بان حتی در محدوده ی دست به وسیله پارو می تواند دفاع کند به شرطی که پارو را به   

سمت حریف نبرد و یا حرکت خطرناکی نکند.    

استثنا

بازی غیر قانونی

همیشه منجر به یک ضربه آزاد می شود.   

جریمه