• نمونه یک استراتژی اسپانسرگیری در باشگاههای ورزشی

    اسپانسر گیری در یک باشگاه ورزشی برای تداوم و توسعه فعالیت باشگاه امری حیاتی است. این امر مهم علاوه بر تامین منابع مالی باید به تقویت برند باشگاه و بر محبوبیت و ارزشهای آن بیفزاید. به نظر من(صادق رئیسی کیا) یک استراتژی مناسب در اسپانسرگیری برای باشگاههای ورزشی ایرانی باید از این اصول و نکات پیروی کند