PICK &ROLL tactic

تاکتیک PICK &ROLL

تاکتیک PICK &ROLL یکی از تاکتیکهای هجومی پایه کانوپولوست و باسد کردن مدافع مرکزی و چرخش برای دور کردن مدافع از خود انجام می پذیرد و قابلیت استفاده در اغلب استراتژیهای دفاعی را دارد.

این تاکتیک برعکس تاکتیک screen & on-off می باشد و در دو مرحله دارد:

1-سد کردن برای فرار هم تیمی شما از مدافع مستقیمش

2-چرخش برای آزاد کردن خود از مدافع حریف و ممانعت از سویچینگ مدافعان با یکدیگر

 • سد کردن مدافع مرکزی

  سد کردن این مدافع به هم تیمی شما اجازه می دهد تا بتواند بدون اینکه مدافع حریف وی را دنبال کند به موقعیت جدیدی برود.

  سد کردن را به صورتی انجام دهید که هم تیمی شما بتواند به راحتی از پشتتان عبور کند.

  شما بایستی در جایی که سد را انجام داده اید به صورت ساکن باقی بمانید.

  شما باید مدافع حریف را با قایق تکل کنید و به مخاطره بیندازید.

  هم تیمی شما تا زمانی که شما سد را انجام نداده اید نباید فرار کند.

 • چرخش بعد از سد کردن

  اگر مدافعان بعد از ایجاد سد برای مارک کردن هم تیمیتان با هم سویچ کردند،شما بایستی مدافع قبلی هم تیمیتان را برای بدست آوردن موقعیت مناسب حمله کمی بچرخانید.

  تا زمانی که هم تیمی تان از شما عبور نکرده،چرخش را انجام ندهید.

  چرخش را در جهتی انجام دهید که بیشترین فایده را نصیب شما سازد.

  سعی کنید در زمان چرخش قایقتان را روی سطح آب قراردهید و از زیر رفتن قایقتان در زیر قایق حریف جلوگیری کنید تا مانند یک لولا عمل نکنید.این عمل همچنین به شما این اجازه را می دهدتا حریف را بیشتر از خودتان دور کنید و فضای بیشتری را در اختیار خود قرار دهید.

در زیر مثالی را مشاهده می کنید که حرکت با مهاجم center آغاز می شود و مهاجمی در موقعیت low post با سد کردن ،مدافع مرکزی و محدود کردن حرکت وی ،فضای خالی را بوجود می آورد.

مهاجم center رو به عقب پارو زده و مدافع مرکزی را به سمت بیرون می کشاند

مهاجمی که در موقعیت low post قرار داشت ،مدافع مرکزی حریف را سد می کند تا وی نتواند ،مهاجم خود را دنبال کند

وقتی مهاجم centerای که به موقعیت low post می رود در عرض حرکت کافی را انجام داد ،مهاجمی که به center رفته با چرخش رو به دروازه حریف قرار می گیرد و مدافعی را که سد کرده با فشار عقب قایق از خود دور می سازد.

حال مدافع داخلی(گارد)با دو مهاجم رو به رو ست که تنها قادر به مارک کردن یکی از آنهاست.اگر دو مهاجم داخلی بتوانند فاصله مناسب از همدیگر را حفظ نمایند،کار مدافع حریف بسیار سخت می شود و یکی از آنها می تواند با دریافت توپ و شوت زنی به سمت دروازه به گل برسد.

عملکرد برجسته این تاکتیک در برابر استراتژی دفاعی 1-3-1 نمایان می شود.

استفاده از این تاکتیک در آرایش دفاعی 1-3-1 بسیار موثر است.در نظر داشته باشید در این حالت مهاجم point با توپ کمی به سمتی که قرار است پروسه از آن سمت آغاز شود حرکت می کند و تیم مهاجم با این حرکت فضایی را برای ارسال پاس توسط مهاجم point ایجاد می کند ،تا مهاجم هدف با دریافت توپ و شوت زنی به سمت دروازه حرکت را کامل کند.

1-مهاجم در موقعیت 45 به سمت مدافع مرکزی رفته و وی را سد می کند تا مهاجم center بدون مزاحمت به فضای خالی low post برود.

2-مهاجمی که به مرکز دفاع حریف نفوذ کرده به سمت دروازه حریف میچرخد.در این حالت مدافع گارد حریف خود را در مقابل دو مهاجم آزاد می بیند.

دفاع در برابر این تاکتیک کار آسانی نیست و در صورت اجرای آن توسط تیم مهاجم تنها با حرکات و سویچینگ سریع و دقیق مدافعین می توان با آن مقابله کرد.بیشتر تمرکز در دفاع برای اجتناب از اجرای این تاکتیک توسط حریف می باشد.

تاکتیک pick & roll تاکتیکی است که از سد کردن استفاده می کند.زمانی که می بینید حریف به جای حفره و شکاف دفاع شما،قایقتان را هدف گرفته، می توانید متوجه اجرای این تاکتیک شوید.برای دفاع دربرابر این تاکتیک شما نباید مهاجمی را که مارک کرده اید،دنبال کنید.سپس کمی به سمت عقب بروید تا مهاجمی که برای سد کردن شما اقدام کرده وارد منطقه دفاعیتان شود و زمانی که مهاجم قبلی که مارک کرده بودید در حال دوزدن هم تیمی خود است،مهاجم سد کننده نتواند شما را به بیرون هل دهد.دو مدافع سپس باید به مارک کردن 1 در مقابل 1 مهاجمان بپردازند.