تکنیک غلت زدن در کانوپولو

Canoe polo rolls

یادگیری این تکنیک ضروری است.
 • ورزشکاری که تکنیک غلت زنی رو کامل آموزش نبیند و این تکنیک رو به طور مطمئن اجرا نکند ،در بازی از نزدیک شدن به توپ و برداشتن آن ترس خواهد داشت.
 • این تکنیک را در مراحل اولیه پروسه آموزش،به ورزشکار یاد دهید.
 • آموزش تکنیک غلت زدن باید در استخر انجام شود.

انواع غلت در کانوپولو

غلت با دست

 • غلت خوابیده از پشت
 • غلت خوابیده از جلو
 • غلت نشسته

غلت با توپ

غلت با پارو

 • غلت C TO C
 • غلط یکطرفه
ما در این مقاله دو نوع غلت خوابیده از پشت و خوابیده از جلو را بررسی می کنیم
 • هر دو نوع غلت خوابیده از پشت و خوابیده از جلو در بازی کانوپولو معمول هستند.
 • ورزشکارانی که در رشته هایی مانند آبهای خروشان و اسلالوم فعالیت دارند ترجیح می دهند از تکنیک غلت خوابیده از جلو استفاده کنند زیرا این تکنیک زمانی که آنها در محلهای طبیعی مثل رودخانه ها غلت می زنند از صورت ورزشکار بهتر محافظت می کند.(غلت خوابیده از پشت صورت را بدون حفاظ قرار می دهد و این می تواند در صورتی که در آب یا بستر رود سنگ یا صخره نوک تیزی وجود داشته باشد باعث بروز آسیب شود).
 • هر دو این تکنیکها را یاد بگیرید.

غلت خوابیده از پشت

.

  • این روش،راحترین نوع تکنیک غلت زنی برای آموزش می باشد.
  • در این روش ما با خوابیدن پشت قایق به نحوی که قسمت سر،فیله و کمر ورزشکار کاملا با پشت قایق در تماس باشه ،مرکز ثقل را برای غلبه بر نیرویی که در برابرچرخش قایق مقاومت می کند، پایین می آوریم.
  • این روش را در استخر آموزش دهید.در کنار کارآموز بایستید و اگر نیاز بود به او کمک کنید.
  • صبور باشید،آموزش را با آرامش انجام دهید و هر نکته ای که لازم دیدید به طور واضح توضیح دهید.
  • به این نکته توجه کنید که بیشتر افراد تمایلی ندارند که سرشان زیر آب باشد.(البته در شروع آموزش!)


غلت خوابیده از پشت

   • وضعیت اولیه-به سمت عقب قایق خوابیده و با دستهایتان به سطح آب بیایید.
    • رانها ی خود را به سمت پایین و طوری حرکت دهید که باعث شود قایق در آب چرخیده و شما به سطح برگردید.(توجه داشته باشید که رانها به سمتی ازقایق فشار وارد می کنند که دستها از سمت مخالف آن از آب خارج می شوند).
.
    • هر دو دست داخل آب از یک سمت حرکت می کنند و به آب فشار وارد می کنند.(توجه داشته باشید که در طول پرسه اجرای غلت تمرکز روی رانها باشد نه دستها.)
    • در تمام طول غلت زدن سر به پشت قایق چسبیده باشد.

     .

    • با برگشتن کامل قایق به سطح بدن از حالت خوابیده به نشسته تغییر وضعیت می دهد.در این زمان پروسه غلت تکمیل می شود.

غلت خوابیده از جلو

.

  • این روش قویتر و نیرومندتر از غلت خوابیده از پشت است.
  • در این روش ما با خوابیدن جلوی قایق مرکز ثقل را پایین می آوریم.
  • این روش را در استخر آموزش دهید.در کنار کارآموز بایستید و اگر نیاز بود به او کمک کنید.
  • صبور باشید،آموزش را با آرامش انجام دهید و هر نکته ای که لازم دیدید به طور واضح توضیح دهید.
  • به این نکته توجه کنید که بیشتر افراد تمایلی ندارند که سرشان زیر آب باشد.(البته در شروع آموزش!)

غلت خوابیده ازجلو

 • وضعیت اولیه-به سمت جلوی قایق خوابیده و با دستهایتان به سطح آب بیایید.
   • رانها ی خود را به سمت پایین و طوری حرکت دهید که باعث شود قایق در آب چرخیده و شما به سطح برگردید.(توجه داشته باشید که رانها به سمتی ازقایق فشار وارد می کنند که دستها از سمت مخالف آن از آب خارج می شوند).
   • هر دو دست داخل آب از یک سمت حرکت می کنند و به آب فشار وارد می کنند.(توجه داشته باشید که در طول پرسه اجرای غلت تمرکز روی رانها باشد نه دستها.)
   • در انتها سر از آب بیرون می آید.
   • در تمام طول غلت زدن سر به سمت جلو و خمیده می باشد.
    • با برگشتن کامل قایق به سطح, بدن از حالت خوابیده به نشسته تغییر وضعیت می دهد.در این زمان پروسه غلت تکمیل می شود.

آنچه در غلت با دست نباید انجام داد:

.

   • نباید سعی کنید با دستانتان به آب فشار وارد کنید.این موضوع باعث می شود تمرکز شما از عملکرد و حرکت رانها که لازمه چرخش قایق است منحرف شود.
.
   • نباید برای اینکه بتوانید نیروی بیشتری را بکار گیرید ازقایقتان جدا شده و فاصله بگیرید.این کار غلت زدن را بسیار دشوار می کند زیرا مرکز ثقل بدنتان را جابجا کرده و به نقطه ای دورتر از قایقتان می برد.این موضوع باعث می شود نیروی رو به پایینی که برای غلت زدن باید بر آن غلبه کنید افزایش یابد.
.
   • نباید موقع غلت زدن شالاپ شلوپ کنید.این کار انرژی شما را هدر می دهد و به غلت زدنتان کمکی نمی کند.

برای ایجاد نیروی بیشتر بدنتان را اهرم نکنید!

 

همواره به یاد داشته باشید

پاهایتان موجب چرخش و برگشتن قایقتان می شود نه دستانتان!

ویدئو آموزشی غلت با پارو

ویدئو آموزشی غلت با دست

ویدیو آموزشی غلت با توپ