خطای عمد و بازی خطرناک

Deliberate and Dangerous

عمد

هیچ تلاشی برای جلوگیری از بازی غیر قانونی نشود.                                                             

بازی خطرناک                                                                                                              

برخورد قابل توجهی که منتهی به آسیب یک بازیکن شود و غیر قانونی باشد.                                

برخورد جدی                                                                                                         

ضربه شدید یا برخورد مداوم که ممکن است منجر به جراحت بازیکن یا آسیب رساندن به وسایلش شود. 

درهرکدام از این موارد باید کارت سبز داده شود

جریمه

اگر بازیکن مرتکب دو مورد از این خطاها شود باید کارت زرد یا قرمز بگیرد

جریمه