آموزش داوری کانوپولو

  • تورآموزشی داوری کانوپولو

    در این بخش با قوانین داوری کانوپولو ، وظایف و نحوه عملکرد داور و همچنین چگونگی قضاوت مسابقه کانوپولو آشنا می شوید.