درآمدی بر استراتژیها،آرایش و تاکتیکهای تیمی در کانوپولو

An Introduction to strategy and 

Positional Play in canoe polo