Canoe polo goal

قوانین مرتبط با دروازه های کانوپولو

دروازه به پهنای 1.5 و طول داخلی 1 متر

فریم با ضخامت حداکثر 5 سانتیمتر

ارتفاع دروازه از سطح آب باید 2 متر باشد.(از تیرک پایینی دروازه اندازه گرفته می شود)

راه راه های قرمز و سفید که هرکدام 20cm میباشد.

عمق دروازه 30 cm میباشد.