زمان بازی,تایم اوت ,شروع از هر نیمه

Playing time,Time out,Start of each half

زمان بازی                                                        

بازی ها بین المللی 10 دقیقه                                                                            

لیگ های کشوری  می تواند6 دقیقه باشد

تایم اوت(نگه داشتن زمان)   

در این موارد داور تایم اوت می گیرد:                                        

توپ داوران(Referees ball )- پنالتی                                                                                         

زمان نشان دادن کارت ها                                                                                                    

مشکل در تجهیزات در حین بازی                                                                                     

بوجود آمدن آسیب دیده گی و جراحت در حین بازی     

شروع از هر نیمه                                                 

یک بازیکن برای توپ می رود.                                                                        

تمام بازیکنان دیگر باید در فاصله ی 3 متری وی باشند.