شروع مجدد پس از یک گل

Restart after a goal

تمام بازکنان  تیمی که گل را دریافت کرده باید در نیمه ی زمین خودشان باشند

شوت مستقیم به طرف دروازه نباید زده شود               

بازی با صدای سوت داور آغاز می شود                 

بازیکن 5 ثانیه زمان دارد برای پرتاپ توپ