مالکیت غیر قانونی 

Illegal possession

چه زمانی بازیکن مالک توپ است؟

     • زمانی که توپ در دستانش قرار دارد.

     • می تواند توپ را با پارو بردارد(در محدوده ی دست وی است)

     •  با دستانش در حال رسیدن به توپ می باشد.

     • توپ داخل آب است نه در هوا.

     • توپ روی پارویش قرار دارد.

مالکیت

چه زمانی بازیکن بر توپ کنترل دارد؟

زمانی که یک بازیکن در 3 متری توپ قرار دارد و نزدیکترین بازیکن به توپ می باشد.

کنترل

مالکیت و کنترل توپ در بازی هر دو در قوانین مربوط به مالکیت غیر قانونی به یک معنا تفسیر می شوند

قوانین خطای مالکیت:

     • قانون 5 ثانیه. توپ باید حداقل 1 متر(افقی) دورتر از بدن انداخته شود. 

     • زود حرکت کردن برای توپ جمبال

     • یک بازیکن نباید در حال حرکت، توپ را روی کاور خود قرار دهد.

     • یک بازیکن نباید در حال حرکت، توپ را زیر بغل خود قرار دهد.