چه زمانی گل پذیرفته می شود؟  

?When is a Goal is Scored

پذیرفته شدن گل

تمام توپ باید کاملاً از قسمت جلویی وارد دروازه شود. اگر یک مدافع از پشت دروازه توپ را نگه دارد گل مورد قبول می باشد.