اگر ازطناب های شناور استفاده شود محدوده ی بازی با حرکت شناور ها تغییر می کند.